Irányi utca

Budapest, V. Kerület

12

127 000 HUF


40 m2 · 1 szoba

Úszódaru utca

Budapest, XIII. Kerület

9

240 000 HUF


51 m2 · 2 szoba

Magyar jakobinusok tere

Budapest, XII. Kerület

19

199 000 HUF


65 m2 · 2 szoba

Bartók Béla út

Budapest, XI. Kerület

9

254 000 HUF


72 m2 · 2 szoba

Teréz körút

Budapest, VI. Kerület

7

111 000 HUF


38 m2 · 1 szoba

Bem rakpart

Budapest, I. Kerület

19

381 000 HUF


115 m2 · 3 szoba

Szinyei Merse Pál utca

Budapest, VI. Kerület

2

179 000 HUF


68 m2 · 2 szoba

Rácz Aladár út

Budapest, XII. Kerület

21

299 000 HUF


160 m2 · 4 szoba

Teréz körút

Budapest, VI. Kerület

8

222 000 HUF


77 m2 · 3 szoba

Budakeszi út

Budapest, II. Kerület

6

953 000 HUF


240 m2 · 5 szoba

Kuruclesi út

Budapest, II. Kerület

14

550 000 HUF


260 m2 · 5 szoba

Bimbó út

Budapest, II. Kerület

21

477 000 HUF


80 m2 · 3 szoba

Domoszló útja

Budapest, III. Kerület

18

290 000 HUF


64 m2 · 2 szoba + 1 félszoba

Pozsonyi út

Budapest, XIII. Kerület

21

250 000 HUF


84 m2 · 2 szoba

Lehel utca

Budapest, XIII. Kerület

12

200 000 HUF


69 m2 · 3 szoba

Halász utca

Budapest, I. Kerület

20

159 000 HUF


60 m2 · 2 szoba